مصاحبه با دیبازر

متن مصاحبهٔ دیبازر در ارتباط با کنسرت فوژان در روزنامهٔ شرق مورخ ۲۲ مهرماه ۱۳۸۹